1. Personas datu galvenais apstrādātājs ir AS Baltika (Valukoja 10, Tallina, reģistra kods 10144415). Par datu aizsardzības speciālistu ir iecelts Kaupo Lõhmus, e-pasta adrese dpo@baltikagroup.com.

2. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

3. Tiek apkopoti šādi personas datus: vārds, dzimums, dzimšanas diena, personas kods, tālruņa numurs, e-pasts un pirkumu vēsture.

4. Cita starpā personas datus apstrādā un vāc šādiem mērķiem: lai veiktu pirkumu analīzi, pārdotu preces un sniegtu pakalpojumus, lai kalpotu klientu lojalitātes programmai. Atbildīgajai personai ir tiesības pieprasīt personas datu bāzi, analizēt datus, kārtot un izgatavot paraugus.

5. Pārdevējs neizpauž trešajām personām datus, kas tam kļuvuši zināmi. Baltika pakalpojumi, tostarp informācijas sabiedrības pakalpojumi, nav paredzēti bērniem līdz 13 gadu vecumam.

6. Pievienojoties klientu programmai, klients piekrīt savu personas datu apstrādei. Pārdevēham pārsūtītie personas dati ir aizsargāti un tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, ieskaitot e-veikala pasūtīšanas vidē saglabātos datus par klientu un viņa pasūtījumiem. Datu saziņa starp klientu un bankām un karšu maksājumu centru ir šifrēta, kas nodrošina klienta personas datu un bankas rekvizītu drošību. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālajai bankas un maksājumu kartes informācijai.

7. Atbildīgā persona veic visus pasākumus, tostarp informācijas tehnoloģijas un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu savāktos personas datus. Tikai pilnvarotām personām ir piekļuve datu modificēšanai un apstrādei.

8. AS Baltika var pilnvarot citas juridiskās personas (apstrādātājus) apstrādāt personas datus, ja ar šādu apstrādātāju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru apstrādātājam ir pienākums ievērot apstrādāto personas datu konfidencialitāti un nodrošināt personas datu aizsardzību atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām. Pie šādiem pilnvarotiem apstrādātājiem pieder kases aparātu programmatūras pakalpojumu sniedzēji, programmatūras izstrādes partneri, loģistikas pakalpojumu sniedzēji un mārketinga pakalpojumu sniedzēji. Pilnvarotie apstrādātāji ietver arī uzņēmumus, kas pieder tai pašai konsolidācijas grupai kā AS Baltika, un to darbiniekus, kuri apstrādā personas datus, lai pildītu savus pienākumus.

9. AS Baltika informēs klientu par aktuālo juridisko personu pilnvaroto apstrādātāju sarakstu, pamatojoties uz klienta iesniegumu, kas rakstiski iesniegts uz AS Baltika adresi Valukoja 10, 11415 Tallina vai uz e-pasta adresi palidziba@ivonikkolo.com.

10. Klientam ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju un pārbaudīt savus personas datus, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt labot savus personas datus, pieprasīt savu personas datu ierobežošanu, pieprasīt savu personas datu dzēšanu, pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu, tiesības, kas saistītas ar automatizāciju. Jums ir arī tiesības atsaukt savu iepriekš doto piekrišanu personas datu apstrādei. Lai saņemtu un iepazītos ar informāciju, klients iesniedz atbilstošu rakstisku pieprasījumu uz adresi palidziba@ivonikkolo.com.

11. Atbildīgā persona par datiem var nosūtīt klientam jaunumu vēstules, tostarp apmierinātības aptaujas un piedāvājumus uz klienta e-pasta adresi vai SMS, tikai tad, ja klients ir devis iepriekšēju piekrišanu, pievienojoties klientu programmai vai pašapkalpošanās vidē.

12. Klients jebkurā laikā var atcelt piedāvājumus un biļetenus, piesakoties pašapkalpošanās vidē vietnē www.ivonikkolo.ee/lv, paziņojot par to pa e-pastu uz palidziba@ivonikkolo.com vai izpildot e-pastā sniegtos norādījumus.

13. Klients jebkurā laikā var piekļūt saviem personas datiem un daļēji tos mainīt, piesakoties pašapkalpošanās vidē www.ivonikkolo.ee/lv vai nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz palidziba@ivonikkolo.com. Lai dzēstu savāktos personas datus, klients iesniedz atbilstošu rakstisku pieprasījumu uz adresi palidziba@ivonikkolo.com.

14. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību AS Baltika un AS Baltika datu aizsardzības inspektoram, Datu aizsardzības inspekcijai vai tiesai, ja Datu subjekts konstatē, ka personas datu apstrādes laikā ir pārkāptas viņa tiesības. Datu aizsardzības pārvaldes (DVI) kontaktinformācija atrodama DVI tīmekļa vietnē: https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti.

15. Atbildīgā persona pēc klienta identitātes noskaidrošanas maina un/vai dzēš klienta datus.

16. Klienta personas datu glabāšanas termiņš ir pieci gadi no pēdējā pirkuma.

17. Ja personas datu apstrāde notiek jaunā nolūkā, nevis tam, kādam personas dati sākotnēji tika vākti, vai arī tā nav balstīta uz datu subjekta piekrišanu, AS Baltika rūpīgi izvērtēs šādas jaunas apstrādes pieļaujamību. Lai noteiktu, vai apstrāde jaunam mērķim atbilst mērķim, kādam sākotnēji tika vākti personas dati, AS Baltika ņem vērā:
(1) saikni starp mērķiem, kādiem personas dati tika vākti, un paredzētās turpmākās apstrādes mērķiem;
(2) personas datu vākšanas kontekstu, jo īpaši attiecības starp datu subjektu un AS Baltika;
(3) personas datu raksturu;
(4) iespējamās turpmākās apstrādes sekas datu subjektiem;
(5) atbilstošu aizsardzības pasākumu esamību. AS Baltika var vienpusēji mainīt privātuma politiku, par to paziņojot Klientam vismaz 2 nedēļas iepriekš.

AS Baltika var vienpusēji mainīt privātuma politikas noteikumus saskaņā ar likumu. AS Baltika par izmaiņām paziņo datu subjektiem AS Baltika tīmekļa vietnē vai citā veidā.

18. AS Baltika un tajā pašā konsolidācijas grupā ietilpstošie uzņēmumi savās tīmekļa vietnēs, tostarp Google Analytics un Hotjar, izmanto sīkdatnes, informējot klientu un lūdzot viņu piekrišanu.

Šobrīd aktuāli