1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Baltika (Valukoja 10, Tallinn, registrikood 10144415). Andmekaitse spetsialist on määratud Kaupo Lõhmus, e-maili aadressiga dpo@baltikagroup.com.

2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.

4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Baltika teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat.

6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8. AS Baltika võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. Volitatud töötlejateks on ka AS Baltikaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad ja nende töötajad, kes töötlevad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.

9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb AS Baltika kliendile teatavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult AS Baltika aadressile Valukoja 10, 11415 Tallinn või e-posti aadressile info@ivonikkolo.com.

10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@ivonikkolo.com.

11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.

12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.ivonikkolo.com, andes sellest teada e-kirja teel info@ivonikkolo.com aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.

13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse www.ivonikkolo.com iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@ivonikkolo.com. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@ivonikkolo.com.

14. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega AS Baltika ja Baltika AS-i Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

15. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

16. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

17. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Baltika AS hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Baltika AS võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja Baltika AS vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib Baltika AS ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat.

Baltika AS võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab Baltika AS andmesubjekte Baltika AS koduleheküljel või muul viisil.

18. AS Baltika ja temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad kasutavad oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics ja Hotjar, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides.

Hetkel populaarne