LOJAALNE KLIENT VÕIDAB!

Tere tulemast Ivo Nikkolo lojaalsete klientide sekka!

  • Ole esimesena kursis uute kollektsioonide ning parimate pakkumistega.
  • Naudi muretumat tagastusperioodi 30 päeva jooksul ostutšeki ettenäitamisel.
  • Saa osa personaalsetest sünnipäevapakkumistest ning disainerite soovitustest

LIHTNE LIITUMINE KAUPLUSES VÕI VEEBIS

Avalda lojaalsusprogrammiga liitumise soovi Ivo Nikkolo kaupluses või sisesta oma e-posti aadress veebis “Loo konto” nupule vajutades. Sulle saadetakse sisestatud e-posti aadressile kinnituslingiga kiri. Kinnitades oma liitumissoovi, saad endale luua konto.

KUIDAS REGISTREERIDA END SMS-IDE JA UUDISKIRJA SAAJAKS?

Liitudes lojaalsusprogrammiga on Sul võimalik anda nõusolek meilt uudiskirjade ja SMSide saamiseks. Küsimuste korral palun võta ühendust e-posti aadressil info@ivonikkolo.com.

KUIDAS LOOBUDA UUDISKIRJA JA SMS-TEAVITUSTEST?

Kui soovid loobuda lojaalsusprogrammi e-posti kommunikatsioonist, kliki e-maili lõpus olevale lingile ja Sinu sooviga arvestatakse. Samas, loobudes uudiskirjadest, loobud automaatselt ka e-maili teel saadetavast. SMS-teavitustest saad loobuda, saates vastava sooviavalduse e-posti aadressil info@ivonikkolo.com. Samuti on võimalik uudiskirja ja SMS teavitustest loobuda meie iseteeninduskeskkonnas, logides end www.ivonikkolo.ee lehel sisse.


LOJAALSUSPROGRAMMI TINGIMUSED

Lojaalsusprogramm on OÜ Baltman, Baltinia Oy Ab, SIA Baltika Latvija ja Baltika Lietuva, JSC, kauplustes rakendatav püsiklientide lojaalsusprogramm

1. Lojaalsusprogrammiga liitumise tingimused
1.1 Lojaalsusprogrammiga (edaspidi ka programm) liitumiseks saab taotlusi esitada kõikides Oü Baltman, Baltinia Oy Ab, SIA Baltika Latvija ja Baltika Lietuva, JSC, poodides, registreerides end ID-kaardiga ning täites vastava taotluse.
1.2 Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv programmi konto, mis hõlmab IVO NIKKOLO kauplustes ning E-POES sooritatud oste.
1.3 Taotlus jääb rahuldamata, kui programmiga liitumiseks nõutava kliendiankeedi kohustuslikud väljad on täitmata või kui isikul on juba kehtiv programmi konto.
1.4 ID-kaardiga registreerumisel sisestab kaupluse klienditeenindaja koheselt taotluses toodud andmed programmi infosüsteemi ning kliendil on võimalik programmi- ja kontotingimustega tutvuda veebiaadressil www.ivonikkolo.ee
1.5 Taotluse esitamisega on taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt lojaalsusprogrammi raames sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks AS Baltika ja Oü Baltman, Baltinia Oy Ab, SIA Baltika Latvija ja Baltika Lietuva, JSC, poolt tingimustes toodud eesmärkidel.
1.6 Lojaalsusprogrammiga on võimalik liituda vaid füüsilistel isikutel. Juriidilistel isikutel programmiga liituda ei ole võimalik.
2. Muud tingimused
2.1 Lojaalsusprogrammi on õigus muuta, teavitades püsikliente sellest minimaalselt 5 päeva ette. Kui konto kasutaja ei soovi jätkata konto kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus kontost loobumiseks, kirjutades aadressil info@ivonikkolo.com .
2.2 Lojaalsusprogrammi tingimused, samuti muu informatsioon seoses lojaalsusprogrammiga on kättesaadavad aadressil www.ivonikkolo.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst.
2.3 Lojaalsusprogrammi konto kasutamisest loobumiseks esitab konto kasutaja avalduse aadressil info@ivonikkolo.com. Vastava avalduse esitamisel blokeeritakse kliendi boonuskonto peale avalduse töötlemist.
2.4 Kliendi poolt konto kasutamist võimaldavate andmete muutumisest, sh nime ja kontaktandmete muutumisest, ID-kaardi kaotusest jm on klient kohustatud koheselt teavitama aadressil info@ivonikkolo.com.
2.5 Kõikidel poodidel (v.a e-pood),on õigus keelduda toote põhjuseta tagasivõtmisest, kui kliendi toodete tagastussagedus ületab 4 tagastust 6 järjestikuse kuu jooksul. Eelmainitu ei kehti defektiga toodete puhul või toodete puhul, mille puhul seadus sätestab teisiti.
2.6 Kõik tagastatud tooted peavad olema kasutamata, originaalpakendis ning tootel peavad olema küljes kõik sildid ja etiketid, mis olid tootel ostu sooritades.
3. Privaatsuspoliitika
3.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Baltika (Valukoja 10, Tallinn, registrikood 10144415). Andmekaitse spetsialist on määratud Kaupo Lõhmus, e-maili aadressiga dpo@baltikagroup.com.
3.2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
3.3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
3.4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.
3.5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Baltika teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat.
3.6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
3.7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
3.8. AS Baltika võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. Volitatud töötlejateks on ka AS Baltikaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad ja nende töötajad, kes töötlevad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.
3.9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb AS Baltika kliendile teatavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult AS Baltika aadressile Valukoja 10, Tallinn või e-posti aadressile info@ivonikkolo.com.
3.10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@ivonikkolo.com.
3.11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.
3.12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.ivonikkolo.ee, andes sellest teada e-kirja teel info@ivonikkolo.com aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
3.13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse www.ivonikkolo.ee iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@ivonikkolo.com. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@ivonikkolo.com.
3.14. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega AS Baltika ja Baltika AS-i Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
3.15. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.
3.16. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.
3.17. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Baltika AS hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Baltika AS võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse: (1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel; (2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja Baltika AS vahelist seost; (3) isikuandmete laadi; (4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks; (5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib Baltika AS ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat. Baltika AS võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab Baltika AS andmesubjekte Baltika AS koduleheküljel või muul viisil.
3.18. AS Baltika ja temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad kasutavad oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides.

Hetkel populaarne